Kontrola a revize požárních dveří-provádíme revize požárních dveří

Kontrola provozuschopnosti požárních dveří se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Provádíme i případnou opravu požárních dveří, pokud jsou požární dveře opravitelné.

 

Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů a typem, konstrukcí, provedením, způsobem zabudování do staveb nebo technologií, požární odolností anebo kouřotěsností odpovídat požadavkům na požární bezpečnost staveb odpovídajícím obsahu ČSN 73 0802 + Z1, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.

Požární dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené požadavky na požární odolnost z hlediska

a) celistvosti (E) a tepelné izolace podle teploty na neohřívané straně (I) nebo celistvosti (E) a tepelné izolace podle radiace (W), a

b) použitého funkčního vybavení (C) u požárních dveří provedených podle § 4 odst. 2.

(2) Kouřotěsné dveře musí splňovat technické podmínky vyjádřené požadavky na kouřotěsnost (S) a funkční vybavení (C).

(3) Kouřotěsné požární dveře musí splňovat technické podmínky podle odstavců 1 a 2.

(4) Ověření splnění technických podmínek podle odstavců 1, 2 a 3 se provádí vždy normovou zkouškou s výjimkou případů uvedených v odstavcích 5 a 6.

(5) Ověření splnění technických podmínek požárních dveří

a) upravených pro konkrétní stavbu,

b) atypických nebo kusově vyráběných replik v celkovém počtu nejvýše 15 kusů, nebo

c) které svými rozměry, provedením nebo tepelným namáháním neumožňují ověření splnění základních technických podmínek normovou zkouškou, lze provést pouze v rámci rozšířené aplikace výsledků normových zkoušek na základě výpočtu jako součásti odborného posudku, jehož správnost je ověřena oprávněnou osobou. Ověření výpočtem je možno provést pouze za předpokladu, že všechny rozhodující činitele ovlivňující požární odolnost lze početně vyjádřit.

Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být značeny

a) písmennou značkou

1. EI na požárních dveřích bránících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod 1];

2. EW na požárních dveřích omezujících šíření požáru [§ 2 písm. a) bod 2];

3. SC na kouřotěsných dveřích bránících průniku kouře [§ 2 písm. b)];

4. EI-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod 1];

5. EW-SC na kouřotěsných požárních dveřích [§ 2 písm. c) bod 2];

b) číselnou značkou hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),

c) značkou druhu konstrukce D1, D2, D3 vyjadřující druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot,

d) grafickou značkou , je-li součástí konstrukce dveřní sestavy požární nebo kouřové těsnění,

e) v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého typu, číselnou hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm, a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.

(2) Značení požárních dveří podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).

(3) Písmenné, číselné a grafické značky o výšce nejméně 5 mm se uvádějí v následujícím sledu: např. EI 30 D2  (tj. požární dveře bránící šíření tepla s požární odolností 30 minut definované jako konstrukce druhu D2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním). V případě, že tyto požární dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 D2 .

(4) Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku. Značení se umisťuje tak, aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost značky shody.

(5) Pro značení požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří v technické dokumentaci (např. návody výrobců, stavební výkresy, projektová dokumentace, jiná technická osvědčení, posudky, dokumentace požární ochrany atd.) platí obdobně ustanovení odstavce 1 písm. a) až d). Písmenné a číselné značky se uvádí ve sledu podle odstavce 3.Pokud budete mít zájem o naše služby pak nás neváhejte kontaktovat.