Revize a kontrola hydrantů - cena od 50 Kč / ks

Požární vodovody (hydranty) - pro zajištění dostatečného množství vody pro hašení rozlišujeme vnější a vnitřní (včetně systémů suchovodů – nezavodněných požárních potrubí) musí být přístupné, označené a vybavené dle požadavků požární ochrany. Vlastníci bytových domů a provozovatelé činností musí zajistit jejich kontrolu a údržbu, pokud jsou v jejich majetku a správě. Stávající hydrantový systém bytových domů je často omezeně funkční. Ve většině případů chybí vlastní vyzbrojení hydrantové skříně nebo je hydrantová skříň uzamčena a v bezprostřední blízkosti není viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení. Tím je znemožněn v případě požáru rychlý a účinný zásah.
 
Pro kontrolu celkového přetlaku v požárních hydrantech se používá měřící zařízení. Toto zařízení se jmenuje T kus. T kus se dá pomocí pevné spojky 52C nebo 25D popřípadě 75B a požární hadice připojit na každý nástěnný hydrant. Pro měření je nutné používat izolované požární hadice s vnitřní pogumovanou vložkou. Po skončení měření je nutné uvést hydranty do provozuschopného stavu. 
 
Po provedení revize hydrantů vypracujeme revizní zprávu, která odpovídá normativním požadavkům. Pokud není vypracovaný protokol dle normy je předpoklad, že hasiči neschválí kolaudaci.
 
Značení hydrantu - všechny hydranty musí mít na horní části trvanlivé označení:
1) směru otevírání
2) počtu otočení do uvolnění průtoku a do úplného otevření
3) číslo normy 
4) DN - jmenovitá světlost
5) PN - jmenovitý přetlak
6) označení výrobce
7) datum výroby
8) vhodnost přepravované kapaliny
 
Tlak v hydrantovém systému měříme zařízením na měření tlaku dle normy (T-kus). Pro revizi podzemního hydrantu vlastníme nástavec, který se nasadí na podzemní hydrant.
Revizi a kontrolu hydrantu musí provádět oprávněná osoba.
Postup kontroly požární hadice dle dle EN671/3
Hadice se musí zcela rozvinout, natlakovat tlakem, který je v rozvodu budovy a zkontrolavat požadavky podle následujících bodů:
a) zařízení je volně přístupné a nepoškozené
b) návody k obsluze jsou jasné a čitelné
c) umístění je zřetelně označeno
d) upevnění na stěnu je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné
e) průtok kapaliny je rovnoměrný a dostatečný
Tlak a průtok se měří pomocí měřidla. Všechny hadice se musí každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak podle EN671-1 nebo EN 671-2  
 
Požární hadice musí být ukončena uzavíratelnou proudnicí, na které musí být možno volit následující nastavení:
a) zavřeno
b) sprchový proud
c) plný proud
Zkouška hadice se provádí zkušebním tlakem 2,4 MPa


Více zde: https://www.technikpo.cz/sluzby/podzemni-a-nadzemni-hydrant/