revize hasicích přístrojů - cena je 40 Kč / ks

Provádíme revize hasicích přístrojů za nejlepší ceny. Revize hasicích přístrojů se musí provádět nejméně jednou za 12 měsíců avšak nesmí se provádět dříve než za 6 měsíců. Periodické kontroly se provádí nejméně jednou za 5 let ( práškové, sněhové, halonové ), nejméně jednou za 3 roky ( vodní a pěnové). Roční i periodické kontroly smí provádět pouze oprávněná osoba s příslušným certifikátem. 
 

Prohlídka hasicích přístrojů se musí provádět v okamžiku umístění do provozu a následně se mají prohlídky provádět v intervalech 30 dnů. Jestliže to okolnosti vyžadují, musí se prohlídka hasicích přístrojů provádět v častějších intervalech.

U hasicích přístrojů musí být provedena revize nejméně jedenkrát za rok, avšak v intervalu delším než 6 měsíců,

současně s hydrastatickou tlakovou zkouškou a jestli že je to výslovně určeno při prohlídce.

Při roční revizi se hasicí přístroj:

1) podrobý prohlídce plomby a zajištovacího mechanismu, zda nebyl hasicí přístroj použit,

2) je podroben výměně zajištovacího machanismu a opatřen novou plombou,

3) opatřen nalepeným štítkem s vyznačeným údajem o tom, že byla provedena požadovaná revize.

Kromě roční kontroly se musí v intervalech nepřevyšující 5 let provádět periodická kontrola.

Postup při periodické kontrole hasicího přístroje:

Hasicí přístroj se zcela vyprázdní. Po vyprázdnění musí tlakoměr s rozsahem stupnice od nuly (pokud je použit) ukazovat stav vyprázdnění. Hasicí přístroj se otevře, vnitřní povrch se vyčistí a prověří se z hlediska koroze nebo poškození. Jestliže je hasicí přístroj mírně zkorodován nebo poškozen, musí být vyřazen nebo podroben tlakové zkoušce. Jestliže je silně zkorodován nebo poškozen, musí být vyřazen. Dále se prověří proudnice, filtr a hadice, odvzdušovací otvory v uzávěru nebo sestavě ventilu a vnitřní stoupací trubice.Vše se dle potřeby vyčistí.

Organizace provádějící periodickou kontrolu hasicího přístroje musí udržovat záznamy o servisu všech hasicích přístrojů. Datum, kdy bal servis proveden. každý hasicí přístroj musí mít přilepen štítek, na níchž je uveden měsíc a rok provedeného servisu.

Nejméně v intervalech jedenkrát za 10 let se musí hasicí přístroj podrobit hydrostatické tlakové zkoušce.

 

Umístění hasicích přístrojů(hasicího přístroje)

(1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.

(2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

(3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

(4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

(5) V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.