Revize požárně bezpečnostních zařízení- provádíme revize a kontroly 

Druhy zařízení jsou: zařízení pro požární signalizaci, zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu, zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru např. kouřetěsné dveře, pozární odvětrání atd. zařízení pro únik osob při požáru např. nouzové osvětlení, vybavení dveří apod. zařízení pro zásobování požární vodou např. hydranty podzemní i nadzemní, hydranty vnitřní atd. zařízení pro omezení šíření požáru např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky, náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.
 
Kontrola a revize požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.