Revize

Revize je kontrola prováděná dle závazných právních a technických předpisů ve stanovených případech. Smí je provádět jen oprávněné osoby, tj. odborně vyškolené a vybavené, které tuto oprávněnost dokládají průkazem nebo osvědčením. Formální náležitosti dokladu o provedené práci tzv. „Revizní zprávy“ a požadavky na rozsah a lhůty jednotlivých revizí jsou stanoveny v dílčích právních a technických předpisech (normách), pokynech výrobců atd. Výsledkem provedené revize je doklad, kterým se osvědčuje, že zařízení je schopné bezpečného a trvalého provozu. Nejčastěji se jedná o rozvody plynu, elektrické energie a vody, některé typy tepelných spotřebičů, komíny, výtahy, revize hasicích přístrojů, revize hydrantu, požárních dveří, požárních ucpávek atd. 
 
V objektech pro bydlení jsou tyto prohlídky, kontroly a revize často podceňovány nebo prováděny nesystémově. Tak se stává, že není zajištěna funkčnost a provozuschopnost jednotlivých zařízení (např. nejdou otevřít požární klapky nad schodišti – systém dálkového ovládání táhly; chybí zpětné klapky u nezavodněného požárního potrubí - suchovodů; není zajištěno náhradní napájení pro osvětlení únikových cest apod.). Zároveň se zapomíná na potřebu návaznosti všech těchto zařízení a tím zajištění funkčnosti celého systému (např. vazby větrání a hašení, režimy evakuačních a požárních výtahů, otevírání nouzových východů a naopak zajištění uzavření požárních uzávěrů oddělujících požární úseky, způsob vyhlášení poplachu apod.). Tyto příklady se týkají především současných trendů moderní výstavby v tzv. „inteligentních budovách“, ale nesmí být přehlíženy ani u starší výstavby. Zvyšovali bychom tak riziko, že při požáru dojde ke zpoždění zjištění vzniku požáru, nevhodnému spuštění jednotlivých zařízení. To vše by znamenalo výrazné zvýšení možnosti rozšíření požáru, ztížení jak evakuace, tak účinnosti zásahu.

 

Doporučujeme: V návaznosti na výše rozvedenou adresnost a rozsah povinností uložených zákonem o PO a souvisejícími právními a technickými předpisy, ve vazbě na stavebně technické provedení a vybavení objektů (viz část B) zpracovat pro každý objekt nebo jeho část, ke které se příslušná povinnost váže (v souladu s požárně bezpečnostním řešením, případně pasportem) plán a harmonogram kontrol, prohlídek a revizí obsahující
 Co je předmětem kontroly: jaká zařízení, vybavení, součásti stavby, ale také nájemní jednotky apod. je potřeba kontrolovat;
 Kdo kontrolu provede: sledovat, zda je k této činnosti oprávněn, zaškolen, vybaven;
 Kdy: v jakých lhůtách, případně za jakých situací je nutno kontrolu provést (kromě pravidelných kontrol také po požáru, po odstávkách a výlukách, při změně podmínek apod.);
 Jak: zohlednit požadavky jednotlivých předpisů nebo podmínky stanovené výrobcem i návaznost jednotlivých úkonů a dílčích kontrol apod.